EBook reading app for 계몽사

Khách hàng: Hàn Quốc
EBook reading app for 계몽사
Phát triển ứng dụng di động

EBook reading app for 계몽사

Ứng dụng Mobile dùng trong việc download sách đã mua, note lại nội dung qua text và draw

Quản lý web dùng để quản lý về user, khóa học, sách user đã mua, upload sách theo từng unit, quản lý thời gian sử dụng sách Hiện tại đang phát triển phase 2

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top