마일로 애플리케이션

클라이언트: 베트남
마일로 애플리케이션
모바일 애플리케이션 개발

마일로 애플리케이션

마일로 제품 판매 과정에서 PG의 체크인/체크아웃을 돕고, 브랜드 사은품과 함께 매출/매출액을 확정하기 위해 사용됩니다.

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top