한국 의사들과 함께하는 만성질환관리 어플리케이션 웰체크!

클라이언트: 한국
한국 의사들과 함께하는 만성질환관리 어플리케이션 웰체크!
모바일 애플리케이션 개발

Well Check! (의사와 함께하는 만성질환관리 어플리케이션)

한국 의사들과 함께하는 만성질환관리 어플리케이션, 웰체크! 당뇨병, 고혈압 환자들이 일상생활에서 의사와 함께 관리할 수 있는 앱입니다.

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top