E러닝 웹사이트

클라이언트: 일본
E러닝 웹사이트
웹 애플리케이션 개발

E러닝 웹사이트

Customer: 일본

학생과 직원을 가르치고 훈련하는 데 소프트웨어를 사용해야 하는 기업에 소프트웨어를 판매하는 B2B 프로젝트입니다.
마스터는 회사에 판매할 여러 하위 웹사이트를 만들 수 있습니다. 각 회사에는 강의, 테스트 및 설문 조사를 생성하는 1명 이상의 관리자가 있습니다. 거기에서 코스가 생성됩니다. 사용자는 강좌를 보고, 수업을 공부하고, 시험을 치르고, 설문조사에 참여할 수 있는 별도의 인터페이스를 갖게 됩니다.
관리자는 사용자의 결과를 검토할 수 있습니다.

도전

해결책

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top