MIHA 온라인 학습 애플리케이션

클라이언트: 베트남
MIHA 온라인 학습 애플리케이션
모바일 애플리케이션 개발

MIHA 온라인 학습 애플리케이션

MIHA 온라인 학습 애플리케이션은 현장 최고의 코치와 1:1 지원 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 이 애플리케이션을 통해 사용자는 공동 작업자로 참여하여 플랫폼에서 제공되는 강좌를 공유할 수 있으므로 수입이 늘어납니다.

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top