Weelo 체육관 애플리케이션

클라이언트: 한국
Weelo 체육관 애플리케이션
모바일 애플리케이션 개발

Weelo 체육관 애플리케이션

명확한 일러스트레이션과 비디오, 배경 음악과 지침, 각 운동 세트에 대한 특정 타이머가 포함된 홈 체육관 애플리케이션입니다. 운동은 각기 다른 훈련 목적과 신체 부위에 맞게 설계되었습니다.

이 애플리케이션은 또한 사용자의 훈련 결과를 추적하고, 수업의 질을 평가 및 통계하며, 표창점을 계산합니다.

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top