Wiztim 관리 애플리케이션

클라이언트: 한국
Wiztim 관리 애플리케이션
모바일 애플리케이션 개발

Wiztim 관리 애플리케이션

개인 및 그룹 일정 관리를 목적으로 하는 모바일 앱입니다. 예정된 일정에 대한 알림, 일정에 대한 세부 통계 및 완료 시간과 참가자 수를 기준으로 해당 일정의 결과.
현재 3단계 개발 중.

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top