CÁC BƯỚC XÂY DỰNG APP/WEBSITE

Trao đổi, tư vấn, thu thập các yêu cầu app/website của Khách hàng
Khách hàng lựa chọn mẫu giao diện
Hitek xây dựng demo dựa trên nội dung và giao diện do khách hàng cung cấp
Thực hiện ký Hợp đồng, hoàn thiện app/website theo yêu cầu khách hàng
Bàn giao app/website, xuất hóa đơn cho Khách hàng