Findclass Website

클라이언트: 한국
Findclass Website
웹 애플리케이션 개발

Findclass

Findclass에는 웹사이트와 모바일 앱(모바일 애플리케이션)이 포함되어 있습니다. 이는 학생과 학원이 플랫폼을 통해 서로 연결하여 수업 찾기, 강좌 등록, 결제, 검토 및 정보, 경험, 생각 및 학습을 공유할 수 있도록 돕는 시스템입니다. 플랫폼의 강좌에 대한 방법.

도전

해결책

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top