Rifo

클라이언트: 캐나다
웹 애플리케이션 개발

Rifo

RIFO는 북미 최대 O2O 부동산 모바일 거래 플랫폼 중 하나로, 사용자가 전화 애플리케이션을 통해 부동산을 거래할 수 있도록 돕고, 시스템은 면적, 주택 규모, 위치, 편의 시설 등의 부동산 세부 정보를 제공합니다.

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top