Creatrip travel application

Client: Korea
Creatrip travel application
Mobile App Development

Creatrip
(Travel application)

Do you want to travel to Korea but feel tired of the same Myeong-dong, Dongdaemun itinerary or too many ads? Download the Creatrip app and see travel guides written by locals in Korea.

With over 6,000 Korean attractions and restaurants, you can plan your itinerary just like the locals.

Feature

Technology

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top