Dalbob application

Client: Korea
Dalbob application
Mobile App Development

Dalbob (Pet food ordering application)

This application allows you to order pet food; you can order immediate delivery or pre-order with a customized quantity of items, pay online, and have it delivered to your door.

Feature

Technology

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top