Biby mobile application

Client: Korea
Biby mobile application
Mobile App Development

Biby mobile application

1:1 chat application (Phase 1) and 1:N group chat (Phase 2) between fans and celebrities.

The application provides features like a social networking site: post pictures, chat, audio/video calls, and follow-up between users and celebrities. Create opportunities for fans to talk to idols.

Feature

Technology

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top