Foodie application

Client: Korea
Foodie application
Mobile App Development

Foodie (Daily food ordering application)

This mobile app allows users to order daily menus based on the available menu provided by the app.

Feature

Technology

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top