Milo application

Client: Vietnam
Milo application
Mobile App Development

Milo application

To help PGs check in/out during the sales process of Milo products and finalize sales/revenue numbers along with brand gifts.

Feature

Technology

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top