Thank you application

Client: Japan
Thank you application
Mobile App Development

Thank you application

The application helps customers give tips to employees in a quick, simple, and highly discreet way. In addition, through the application, users can make friends and chat with each other.

Feature

Technology

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top