Worldland (NFT)

Khách hàng: Hàn Quốc
Worldland (NFT)
Phát triển ứng dụng web

Worldland (NFT)

Trang web/web app này là nền tảng thị trường NFT nơi thông tin NFT có thể được lưu trữ, hiển thị và trong một số trường hợp được tạo ra, Worldland cũng cung cấp tin tức, thông tin đúc kết về các sự kiện khác trong cộng đồng nhằm kết nối người dùng

Thách thức

Giải pháp

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top